Omschrijving

Begroting

2017

2018

A. Belangrijkste maatstafgegevens voor uitkering Gemeentefonds

1

Waarde niet woningen (x € 1.000,-)totale waarde onroerende zaken binnen de gemeente conform de WOZ

4.020.800

4.056.000

Waarde woningen (x € 1.000,-)

14.698.000

15.219.000

2

Inwoners

158.785

159.975

3

Jongeren

35.294

35.488

4

Ouderen

31.544

32.223

5

Huishoudens met een laag inkomen(het aantal huishoudens met een inkomen tussen een bepaalde onder- en bovengrens)

22.021

22.196

6

Bijstandsontvangers o.b.v. 3 jaarsgemiddelde (ABW, IOAW, IOAZ)

3.316

3.465

7

Uitkeringsontvangers(bijstandsontvangers ABW, IOAW, IOAZ en ontvangers van WSW, WAO-jong, WAO, WAZ en WIW)

13.144

12.903

8

Minderheden(zelf of één van de ouders geboren in Suriname, Nederlandse Antillen, Aruba, Turkije of Marokko en vluchtelingen overeenkomstig artikel 9 of artikel 10 Vreemdelingenwet)

7.836

8.102

9

Huishoudens

73.581

74.650

10

Lokaal klantenpotentieel(klantenkring van de lokale gemeentelijke voorzieningen in kring van 20 km)

165.797

167.073

11

Regionaal klantenpotentieel(klantenkring van de regionale gemeentelijke voorzieningen in kring van 60 km)

249.508

251.021

12

Leerlingen voortgezet onderwijs(leerlingen worden geteld in de gemeente waar zij naar school gaan)

11.381

11.553

13

Oppervlakte gemeente

33.986

ha.

33.986

ha.

14

Woonruimten

75.275

75.756

15

Omgevingsadressendichtheid

128.611

130.095

16

Bedrijfsvestigingen (bron: CBS)BRON: CBS

13.988

14.714

17

Totale oppervlakte bebouwing (1 ha = 10.000 m2)

1.012

ha.

1.014

ha.

18

Oppervlakte bebouwing in bebouwde kom

820

ha.

823

ha.

19

Oppervlakte bebouwing buiten de bebouwde kom

191

ha.

190

ha.

B. Overige fysieke structuurgegevens

1

Lengte van de wegen (km) buiten de bebouwde kom

466

466

Lengte van de wegen binnen de bebouwde kom

817

km

831

km

2

Lengte van de riolering (incl. drainverzamelleidingen en duikers/beekriolering)

1.317

km

1.317

km

3

Oppervlakte openbaar groen excl. bossen en begraafplaatsen

873

ha.

932

ha.