Naast het weerstandsvermogen zijn er ook andere graadmeters voor de beoordeling van de financiële positie van de gemeente. Met ingang van 2016 moeten gemeenten op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording deze financiële kengetallen opnemen in de paragraaf Weerstandsvermogen. Voor het financieel herstel hebben we de grootte van de Algemene Reserve in 2022 als richtpunt genomen. In 2016 heeft u bij uw besluit over de MPB 2017-2020 besloten, dat we duurzaam financieel herstel willen bereiken door ons eigen vermogen te vergroten en onze schuldpositie klein te houden. Onze solvabiliteit en netto gecorrigeerde schuldquote zijn ijkpunten, waaraan we meten of we dat doel hebben bereikt. Voor de andere kengetallen gebruiken we de normen van de provincie Gelderland. In de tabel hieronder hebben wij die normen verwerkt.

Financiële kengetallen

Financiële Kengetallen:

Rekening
 2015

Rekening 2016

Begroting
2017

Begroting 2018

Norm

a

Algemene reserve/ reserve tekort
grondbedrijf in 2022 (in miljoenen)

€ 27,9

€ 38,8

€ 39,4

€ 34,8

> €20

 Goed

b

Netto schuldquote

105,10%

113,12%

99,44%

101,26%

<100%

Matig

c

Netto schuldquote gecorrigeerd voor
alle verstrekte leningen

94,95%

101,84%

89,92%

91,70%

< 90%

Voldoende

d

Solvabilteitsratio

5,15%

8,32%

4,28%

8,98%

> 20%

 Onvol-
doende

e

Structurele exploitatieruimte

2,20%

0,58%

0,50%

0,60%

> 0,6%

 Matig

f

Grondexploitatie

14,04%

10,85%

5,56%

5,53%

n.v.t.

 n.v.t.

g

Belastingcapaciteit

98,18%

96,13%

96,13%

96,08%

n.v.t.

 n.v.t.

Toelichting

a. Algemene reserve

Met de zomernota 2012 hebben we ons financiële herstelplan gepresenteerd. Het doel van het plan is dat we weer genoeg ‘vet op de botten’ hebben. Daarvoor moest de Algemene Reserve in 2022 zijn gegroeid naar minimaal € 15 miljoen. Na de decentralisaties in het sociaal domein hebben deze norm verhoogd naar € 20 miljoen (inclusief de reserve sociaal domein). We hebben de raming van de Algemene Reserve geactualiseerd op basis van deze MPB 2018-2020, zie bijlage 1 bij deze begroting. We hebben de resultaatbestemming van de jaarrekening 2016 en de berekende afdracht van het Grondbedrijf aan de AD per 1 januari 2017 toegevoegd aan de Algemene Reserve.
We zien de bestemmingsreserve van het Grondbedrijf groeien. Het Grondbedrijf verwacht dat bij de resultaatbepaling over 2017 mogelijk  € 11,4 miljoen van de reserve van het Grondbedrijf zou kunnen vrijvallen ten gunste van de AD. Een eventuele afdracht verwerken we in de jaarrekening 2017. In deze MPB is hiermee nog geen rekening gehouden.

b. Netto schuldquote (verplicht)

De netto schuldquote laat zien hoeveel schuld we hebben in verhouding tot onze baten.  We hadden eind 2016 minder schulden. We zien, rekening houdend met onze geplande investeringen, dat onze schuld komende jaren verder afneemt. We streven naar een schuldquote kleiner dan 90%.

c. Netto schuldquote gecorrigeerd[1] (verplicht)

In de MPB 2016-2019 hadden we al aangegeven, dat voor een financieel gezonde situatie deze netto schuldquote lager moet zijn dan 90%. Voor de schuldquote gecorrigeerd houden we de volgende normen aan:

Netto schuldquote

<90%

<100%

100%<>130%

>130%

Kwalificatie

Goed

voldoende

Matig

Onvoldoende

Een goede verhouding tussen onze bezittingen die we hebben betaald met schulden, en onze jaarlijkse inkomsten is maximaal 90%. De gecorrigeerde schuldquote zal ten opzichte van de jaarrekening 2016 verder verbeteren en in 2020 beneden de 90% uitkomen.

d. Solvabiliteitsratio

We hanteren de volgende normen voor onze solvabiliteit:

Solvabiliteit

 20%

15% <>20%

   10 %<>15%

   < 10%

Eigen vermogen

> 160 mln

120 <>160 mln

 80 <> 120 mln

< 80 mln

Kwalificatie

Goed

voldoende

Matig

Onvoldoende

We willen onze solvabiliteit terugbrengen op het niveau van 2008. De komende jaren is onze solvabiliteit nog te laag. Op basis van deze jaarrekening en de aannames in de MPB 2018 -2021 bedraagt ons eigen vermogen eind 2018 € 67 miljoen. Onze solvabiliteit is verbeterd naar bijna 9%, maar nog steeds onvoldoende. De prognose voor de komende jaren is positief. Onze solvabiliteit groeit sneller dan verwacht. In het huidige groeitempo verbetert onze solvabiliteit tot ‘matig’ in 2021, ‘voldoende’ in 2025 en ‘goed’ in 2030.

e. Structurele exploitatieruimte

De structurele exploitatieruimte geeft aan welke structurele ruimte er is om extra eigen lasten te dragen. Onze structurele exploitatieruimte is klein.

f. Grondexploitatie

Dit kengetal geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale (geraamde ) baten. Het kengetal geeft het risico aan dat we lopen door waardevermindering van grond die we nog niet in exploitatie hebben genomen, en van bouwgrond in exploitatie.

g. Belastingcapaciteit

De belastingcapaciteit laat zien hoe de belastingdruk van onze gemeente zich verhoudt ten
opzichte van het landelijke gemiddelde. Onze belastingdruk ligt onder het landelijk
gemiddelde.

[1]  De correctie heeft te maken met geld dat wij aan anderen hebben geleend.