2018 - 2021

1. Samenvattend overzicht voorstellen nieuw beleid
In onderstaand overzicht zijn de voorstellen tot beschikbaarstelling van extra budgetten opgenomen. De toelichtingen zijn opgenomen bij de betreffende programma's van de MPB.

Samenvattend overzicht voorstellen nieuwe ontwikkelingen bestuursakkoord, moties, PM-posten en thema's VJN 2017*)

Begr.

Exploitatie uitgaven

Investeringen

progr.

2018

2019

2020

2021

2018

2019

2020

2021

Voorstellen continuering beleidsuitvoering coalitieakkoord

1

Doorontwikkeling JOGG-aanpak Fase II (2018-2020)

7

-41

-41

-41

2

Centrum voor Maatschappelijke Ondersteuning

7

-pm

-pm

-pm

-pm

3

Sanering asbestdaken

4

-50

-50

-50

-50

4

Aanpak Kasteelgracht

3

-240

5

Intensivering schuldhulpverlening

6

-460

-460

-440

-440

6

FactorWerk

6

-pm

-pm

-pm

-pm

7

Archeologisch noodfonds

8

-63

-11

-11

-11

8

Subsidiebudget monumenten

8

-140

-140

-140

0

9

Verkeersprojecten volgend uit Verkeersvisie, waaronder tunnel Laan van Osseveld en bijdrage aan Rijkswaterstaat voor verbreding tunnel Polderweg/A1

3

-585

-680

-348

-472

-2.760

-1.410

-2.900

-3.180

10

Aanjaagbudget strategische doelen, lobby en acties bestuursstijl

1

-300

-300

-300

-300

11

Programma comfortabele gezinsstad

1

-154

-58

-58

-58

-100

-pm

-pm

-pm

Voorstellen n.a.v. moties gemeenteraad

12

Veilig fietsverkeer (motie 6 MPB 2016-2019)

3

-2

-5

-8

-11

-50

-50

-50

-50

13

Toekomstplan openbare ruimte :

3

a. Groene basis op orde

-156

-180

-194

-208

-950

-450

-450

-450

b. Verbetering uitstraling groen (motie M7 VJN 2016)

-250

-250

-250

14

Versterken positie raad (motie 3a VJN 2016)

1

-120

-120

-120

-120

15

Uitstapprogramma prostituees vanaf 23 jaar (motie 22 VJN 2016)

7

-30

-30

-30

-30

16

Maatregelen 'Politiehuisje' (motie 29 VJN 2016)

9

0

0

0

0

Overige PM-posten

17

Implementatie omgevingswet

9

-475

-400

-650

0

-pm

-pm

-pm

18

Kwaliteitsimpuls uitvoering interne controles bij eenheid F&C

1

-200

-200

-180

-150

Voorstellen n.a.v. thema's Voorjaarsnota 2017

19

Revitalisering openbare ruimte

3

- pilot 2018 en 2019 en investeringsimpuls 2021

-39

-77

-77

-150

-2.100

-4.000

20

Binnenstad 055

9

-536

-465

-411

-448

-2.070

-2.415

-2.510

-770

21

Duurzaamheid:

4

- Kayersbeek

-11

-22

-22

-22

-615

- Energietransitie

-630

-1.130

-1.520

-1.320

- Circulaire economie, Cleantech regio, AREA055

-150

-100

-225

-225

Extra voorstellen t.o.v. Voorjaarsnota 2017

22

Accres/parkmanagement Berg en Bos

3

-88

-88

23

Cofinanciering EK beachvolleybal

8

-150

24

Meerkosten bijzondere bijstand statushouders,

beschermingsbewind/collectieve ziektekostenverz.

6

-428

-877

-808

-558

25

Herinrichting dorpshart Loenen

9

-pm

-pm

-pm

-pm

26

Nationaal Ereveld Loenen

-150

-150

Totaal voorstellen continuering beleidsuitvoering coalitieakkoord

-2.033

-1.740

-1.388

-1.331

-2.860

-1.410

-2.900

-3.180

Totaal voorstellen moties gemeenteraad en overige pm-posten

-983

-1.185

-1.432

-769

-1.000

-500

-500

-500

Totaal voorstellen thema's Voorjaarsnota 2017

-1.366

-1.794

-2.255

-2.165

-4.785

-2.415

-2.510

-4.770

Totaal extra voorstellen t.o.v. Voorjaarsnota 2017

-666

-965

-958

-708

Eindtotaal voorstellen nieuwe ontwikkkelingen

-5.048

-5.684

-6.033

-4.973

-8.645

-4.325

-5.910

-8.450