Ambitie van het programma

Een nieuwe stip aan de horizon! Dat is waar wij de komende tijd graag aan werken. De economisch mindere tijden liggen achter ons. De crisis heeft zijn sporen zichtbaar achtergelaten. Ook in de dorpen. Projecten kwamen niet van de grond, winkels hebben moeten sluiten en leegstand heeft geleid tot verschraling van het winkelaanbod en van het verblijfsklimaat. Deze collegeperiode stond vooral in het teken van herstel. Dat is gelukt! Het nieuwe college kan de toekomst daarom met vertrouwen tegemoet zien.

Er is weer ruimte om te dromen. Investeerders kloppen aan de poort en ook Apeldoorn laat zich van de goede kant zien door te investeren in de openbare ruimte en door het aantrekken van (grootschalige) evenementen. Samen met de strategische inzet van extra woningcontingent in en rond het centrum voor onder meer gezinnen waarbij nadrukkelijk de aandacht op inbreiding is gefocust, zijn dit belangrijke impulsen voor de binnenstad.

De crisis heeft niet alleen negatief uitgepakt. Mede door de crisis zijn we anders gaan nadenken over de rol van de overheid en het anders omgaan met onze klant. Het is niet meer alleen de overheid die investeert en richting bepaalt. Nu wij steeds minder zelf investeren gaat het vooral om faciliteren, het mogelijk maken van initiatieven. Denken vanuit de klant, het betrekken van de omgeving en het afwegen van belangen zijn belangrijke ingrediënten als het gaat om onze nieuwe rol als overheid. De onlangs vastgestelde welstandsnota 2017-2020 ‘Aantrekkelijk Apeldoorn’ is daarvan een goed voorbeeld. Een lijn die naar de toekomst toe wordt doorgetrokken.

Als het gaat om de stip aan de horizon gaan wij de komende periode aan de slag met het formuleren van een Omgevingsvisie voor Apeldoorn. Naast “harde” input zoals de analyse van allerlei data willen wij ook in gesprek met inwoners en partijen ”uit het veld”. Trends en ontwikkelingen spelen daarbij nadrukkelijk een rol. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor Apeldoorn? Welke kansen kunnen we grijpen en waar willen we met elkaar naar toe? Dit vraagt om een zorgvuldig (interactief) proces met de gemeenteraad, de bewoners van de stad en de dorpen en de gebruikers. Aan de hand van houtskoolschetsen (hoe zou Apeldoorn er in 2040 uit kunnen zien a.d.h.v. inspirerende beelden etc.) en de dialoog met stakeholders gaan we stap voor stap samen die stip aan de horizon invullen wetende dat het ook niet meer dan een stip zal zijn. Periodieke herijking van (wettelijke) kaders en beleid, het werken met programma’s en (externe) factoren waar we nu nog geen weet van hebben, zijn vroeg of laat van invloed en vragen om bijstelling van de koers. De Omgevingsvisie biedt daarvoor een kader. De visie bevat uitspraken met betrekking tot de fysieke leefomgeving. Integraliteit staat daarbij voorop. Niet meer verschillende beleidsnota’s over diverse onderwerpen op zich zelf, maar een samenhangende visie over ruimte, water, milieu, natuur, landschap, de dorpen en de stad, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed.

Vooruitlopende op de omgevingsvisie voor Apeldoorn wordt voor de binnenstad reeds een visie opgesteld. Dit omdat de binnenstad om een wezenlijk andere benadering vraagt gezien de grote dynamiek en complexiteit. De binnenstad is voor iedereen. Zowel voor onze bewoners en gebruikers maar ook voor onze gasten. De binnenstad is ons visitekaartje. De ervaringen die we hiermee opdoen gebruiken we bij het opstellen van de integrale visie, het opstellen van programma’s en het omgevingsplan.

Speerpunten van beleid

De comfortabele gezinsstad: meer ruimte voor en vernieuwing in de woningmarkt

Het herstel van de woningmarkt betekent dat er steeds meer ruimte is voor woningen die aansluiten bij het landelijk wonen en/of specifieke doelgroepen. De binnenstad is en blijft hierbij prioriteit één. Voor de komende jaren spelen vooral de ontwikkelingen in Haven Centrum, de locatie Van Berlo en op het voormalige complex van Centraal Beheer een belangrijke rol. De woningbouw die hier is voorzien draagt naast investeringen in de openbare ruimte en bijdragen van andere investeerders in het vastgoed bij aan de aantrekkelijkheid van de binnenstad (steronderwerp 9.4).

 

De veelzijdige economie: vernieuwing van uitvoering de economische agenda

De gemeente voert een pro actief beleid om te komen tot een toekomstgerichte economie. Zo is de oprichting van een binnenstadsfonds gefaciliteerd, ondersteunen we de professionalisering van het Toeristisch Platform Apeldoorn en wordt met een brede vertegenwoordiging uit de Apeldoornse samenleving de economische projecten agenda gemaakt. Apeldoorn wil vanwege haar geografische positie bijdragen aan strategische opgaven op regionale en landelijke schaal. Daarbij valt te denken aan het bieden van een kwalitatief hoogwaardige woon/werkomgeving en het streven naar een concurrerende en toekomstvaste economie (steronderwerp 9.2).

Toeristisch toplandschap: de Veluwe op één

De Veluwe als het sterkste toeristische gebied van Nederland met de beste natuur is onze ambitie. De Veluwe, inclusief Apeldoorn, krijgt steeds meer concurrentie van andere regio’s, zoals Drenthe en de kust. Apeldoorn werkt in nauwe afstemming met de Veluwegemeenten en de provincie aan een inhaalslag om de achterstand die in het afgelopen decennium is opgelopen, weg te werken. Wij zoeken naar projecten waarbij de versterking van toerisme en recreatie hand in hand gaat met de versterking van natuur, erfgoed en landschap. Wij werken samen met terreinbeheerders, vrijwilligersorganisaties, marketingorganisaties en ondernemers aan de uitrol van het programma Welkom in Apeldoorn op de Veluwe. Daarnaast leveren wij een stevige bijdrage aan de Gebiedsopgave Veluwe.

Duurzaamheid: naar concrete resultaten in de cleantech regio

Cleantech 055 is een innovatieve samenwerking van ondernemers, onderwijs en overheid waarbinnen de deelnemers elkaar stimuleren tot innovatieve nieuwsgierigheid. De gemeente Apeldoorn is onderdeel van de Cleantech Regio Stedendriehoek. Wij willen ook in 2018 de samenwerking met het bedrijfsleven in AREA055 en het aanjagen vanuit de gemeente continueren. Daarnaast is de voortzetting van de huidige samenwerking in de Cleantech Regio met bedrijfsleven, onderwijs, bewoners en overheden van belang om onze ambities te halen.

Lasten

€ 63,1 mln.

Baten

€ 54,3 mln.