Ambitie van het programma

De ambitie van het programma is dat alle burgers zo goed mogelijk zelfstandig, volwaardig en met kwaliteit van leven kunnen meedoen aan onze maatschappij. We doen hierbij een beroep op de eigen mogelijkheden en het sociale netwerk van onze burgers. We ondersteunen waar nodig, gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid, de eigen regie en het netwerk van de inwoners die ondersteuning nodig hebben. Hierbij is aandacht voor herstel, ondersteuning en werken vanuit het perspectief en de behoefte van onze inwoners. We gaan door op de ingezette weg zoals vastgelegd, het Wmo beleidsplan 2015-2018, de Transformatieagenda Algemene Voorzieningen 2018-2020, het beleidskader rond de huishoudelijke hulp en de Transformatieagenda Maatschappelijke Opvang/Beschermd Wonen (steronderwerp7.1).

We gaan door met investeren in preventie en algemene voorzieningen zodat onze kwetsbare inwoners samen met anderen meedoen en als volwaardig burger worden opgenomen in de samenleving. Welzijn en zorg zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Werk, inkomen, wonen, meedoen, onderwijs, bewegen en cultuur dragen bij aan het algemeen welzijn en gezondheid van mensen. We gaan verder met het ontwikkelen van een integrale dienstverlening. Dit doen we aan de hand van onze leidende kwaliteitsprincipes. Dit alles doen we  samen met andere gemeenten in de regio, met cliëntvertegenwoordigers/ cliëntenraden, zorgaanbieders, woningcorporaties, huurdersorganisatie, verenigingen, maatschappelijk werk en zorgverzekeraars.

Speerpunten van beleid

  • Alle inwoners doen naar talent en vermogen mee aan de maatschappij. Inwoners zijn verantwoordelijk voor de wijze waarop zij hun leven inrichten en deelnemen aan het maatschappelijk leven. Van hen wordt verwacht dat zij elkaar daarbij helpen naar eigen vermogen;
  • Er is een vangnet van maatregelen die er op gericht zijn onze inwoners zo goed mogelijk te ondersteunen als het zelf onvoldoende lukt. Onze ondersteuning richt zich in de eerste plaats op het vergroten van de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid en zo goed mogelijk thuis wonen. We doen dit door te investeren in (gezondheids)preventie, informele zorg en algemene voorzieningen, binnen de beschikbare budgetten. We ondersteunen en stimuleren mantelzorg en vrijwilligerswerk;
  • We zetten actief in op verschuiving van maatwerkvoorzieningen naar lichtere vormen van ondersteuning, bijvoorbeeld op de ontmoetingsplekken en de dagbesteding binnen de algemene voorzieningen;
  • We bereiden de inkoop van ondersteuning voor 2019 van de diverse vormen van ondersteuning in samenhang met jeugdhulp voor;
  • Voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen zetten wij in op herstel in eigen omgeving, het stimuleren van zelfredzaamheid en participatie, en zo goed mogelijk zelfstandig wonen;
  • We zetten in op het verbeteren van de aansluiting van Veilig Thuis op het lokale veld;
  • We stimuleren bewegen door het structureel inbedden van de JOGG-aanpak;
  • We bieden statushouders goede faciliteiten voor huisvesting, integratie en ondersteuning;
  • Deze speerpunten richten zich op het versterken van de uitvoering. De gewenste verandering zal enige jaren in beslag nemen, waarbij het beleid regelmatig zal worden bijgesteld. Dit doen wij samen met onze partners op basis van cliëntervaring en nieuwe inzichten.

Lasten

€ 109,7 mln.

Baten

€ 10,0 mln.