Renterisico over de vlottende schuld
De kasgeldlimiet wordt conform de Wet FiDO berekend naar een vast percentage (8,5%) van het begrotingstotaal per 1 januari. Voor 2018 is de kasgeldlimiet berekend op € 50,4 miljoen.
Uitgangspunt is, zolang de korte rente lager is dan de rente voor langere looptijden dat de kasgeldlimiet optimaal wordt benut. Bij extreem lage lange rente is het mogelijk dat er eerder wordt besloten om korte leningen om te zetten in lange leningen.

Renterisico over de vaste schuld
Voor het renterisico over het begrotingstotaal geldt een norm van maximaal 20% per jaar. Dit houdt in dat wij in enig jaar niet meer dan een bedrag ter grootte van 20% van het begrotingstotaal aan herfinanciering dan wel renteherziening mogen hebben. Dat maximum percentage is door het Rijk ingesteld om een enigszins stabiele rentelast over de jaren te bewerkstelligen. In onderstaand overzicht is dit voor onze gemeente weergegeven voor de komende 5 jaren.

Renterisiconorm (bedragen x € 1 mln.)

2018

2019

2020

2021

2022

-  Maximaal renterisico op vaste schuld

71,1

71,1

62,4

33,8

21,1

-  Renterisiconorm

118,5

118,5

118,5

118,5

118,5

Ruimte onder limiet

47,4

47,4

56,1

84,7

97,4

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de renterisiconorm in 2018 en verdere jaren niet overschreden gaat worden.

Voor 2018 houden we voorlopig rekening met € 70 miljoen aan nieuwe leningen. Het te lenen bedrag is  voor herfinanciering en nieuwe investeringen. Rekening houdend met enige onder uitputting en hogere inkomsten dan uitgaven bij het grondbedrijf verwachten we dat per saldo de lange schuld marginaal terugloopt. Zie verder het onderdeel Gemeente financiering.