In de tabel hieronder zijn, met inachtneming van de voorstellen uit hoofdstuk 3, de geraamde opbrengsten voor 2017 vergeleken met de geraamde opbrengsten van 2016. Voor een toelichting op de hierna vermelde bedragen verwijzen wij u naar voornoemd hoofdstuk over de financiële beschouwingen.

(bedragen in €)

2017

2018

-  OZB                   

48.397.000

49.822.000

-  Afvalstoffenheffing

15.996.000

16.576.000

-  Rioolheffing

11.231.000

11.544.000

-  Parkeerbelasting
-  Omgevingsvergunning bouwen
-  Leges burgerzaken

Overig

3.799.000
3.879.000
3.209.000

3.705.000
3.401.000
2.917.000

-  Precariobelasting

766.000

770.000

-  Hondenbelasting

771.000

771.000

-  Toeristenbelasting                     

1.659.000

1.817.000

-  Begraafrechten   

1.541.000

1.573.000

-  Leges vergunningen publiek domein
-  Reclamebelasting

229.000

375.000

231.000

375.000

-  Marktgelden

369.000

310.000

Totaal     

92.221.000

93.812.000