Als we een overzicht maken van de risico’s in de AD en bepalen hoe groot die zijn, kijken we naar:

  • de kans, dat een risicogebeurtenis zich voordoet;
  • de financiële gevolgen van een risico;
  • de invloed op de prestaties en het imago van de gemeente.

We nemen de risico’s op in de Apeldoornse risicomatrix en geven ze weer in risicoprofielen. Die risico’s komen voor een deel af en toe voor en zijn voor een deel altijd aanwezig. Bij de bepaling van de grootte van de risico’s gaan we ervan uit, dat structurele risico’s in vier jaar worden gedekt door ombuigingen binnen de begroting, aanpassing van beleid of beheersmaatregelen. Dit leidt tot een verdubbeling van de financiële gevolgen. Het 1e jaar zijn de gevolgen 100%, het 2e jaar 67%, het 3e jaar 33% en het 4e jaar 0%.
We hebben de grootte van de risico's van de AD nu berekend op € 16,6 miljoen. In de MPB 2017-2020 gingen we uit van een risicobedrag van € 20,6 miljoen. Ten opzichte van de jaarrekening 2016 is het risico met € 5,3 miljoen afgenomen. Met name de risico's in het sociaal domein zijn kleiner geworden.

Hieronder gaan we in op de TOP-risico's van de AD. Dat zijn de risico's met een kans van minimaal 25% dat ze gebeuren en met een financieel gevolg van meer dan € 500.000. Onder meer de grote risico's van de 3 decentralisaties vallen hieronder.

TOP-risico’s AD

Het financiële gevolg van onze risico’s ramen we op € 16,6 miljoen. De 10 TOP-risico’s zijn € 11,5 miljoen. Hiervan heeft € 5,8 miljoen te maken met het sociaal domein. We geven een toelichting op de TOP-risico's en beheersmaatregelen in het programma waar het risico is. We geven hier een overzicht.

TOP-risico's Algemene dienst

Nr.

Eenheid

Risico

Bedrag

Kans

I/S

Netto financieel gevolg weerstands-vermogen

Impact op de doelstelling

Impact op het imago

Totaal

Programma 1

264

Eenheid Financiën

Financiering en rente risico's

1.000.000

25%

S

500.000

2

1

3

601

Eenheid Financiën

Regionalisering

3.000.000

25%

I

750.000

1

1

2

568

Eenheid Financiën

Innen belastingen

500.000

25%

I

125.000

1

3

4

741

Eenheid Financiën

BTW-compensatiefonds aandeel in de algemene uitkering

3.500.000

50%

S

3.500.000

2

2

4

861

Eenheid Informatie

Datalek

1.000.000

50%

I

500.000

3

3

6

Programma 5

561

Eenheid Jeugd, Zorg & Welzijn

Onderwijshuisvesting

500.000

25%

S

250.000

2

1

3

641

Eenheid Jeugd, Zorg & Welzijn

Structureel onvoldoende budget Jeugdzorg

2.500.000

50%

S

2.500.000

3

3

6

Programma 6

642

Werkplein Activerium

Structureel onvoldoende budget Bijstand

500.000

50%

S

500.000

3

3

6

Programma 7

1041

Eenheid Jeugd, Zorg & Welzijn

structureel onvoldoende budget beschermd wonen en maatschappelijke opvang

1.000.000

40%

S

800.000

3

1

4

761

Eenheid Jeugd, Zorg & Welzijn

Structureel onvoldoende budget Wmo lokaal

2.500.000

40%

S

2.000.000

3

3

6

Overige risicos

5.169.625

Totaal

16.594.625

Ten opzichte van de TOP-risico’s in de Jaarrekening 2016 zijn enkele TOP-risico's gewijzigd of vervallen:

Gewijzigd
741 BTW compensatiefonds (+€ 0,5 miljoen)
Door de hogere accressen in de meicirculaire 2017 stijgt het plafond van het BCF. Tegelijk gaan gemeenten meer investeren en daardoor meer BTW compenseren. Gevolg is, dat de ruimte in het BCF, die via het gemeentefonds wordt verdeeld over gemeenten kleiner wordt.
We verwachten, dat daardoor het risico (kans en bedrag) groter wordt  en dat we een lagere algemene uitkering krijgen uit het gemeentefonds.

561 Onderwijshuisvesting (-/- 0,65 miljoen)
De ontwikkeling van aantallen leerlingen kan ertoe leiden, dat we schoolgebouwen moeten sluiten. We proberen hierop tijdig te anticiperen en maken afspraken met schoolbesturen.
 Door toepassing van beheersmaatregelen (herbestemmen voor onderwijshuisvesting of herontwikkeling naar woningbouw) kunnen we forse extra afschrijving in veel gevallen beperken. Deze maatregelen zijn ook opgenomen in de uitvoeringsnota OHV 2016-2019. Door de genomen maatregelen en gelet op de laatste ontwikkelingen is de kans dat we op enig moment toch een forse afschrijving moeten doen kleiner geworden .

1041 Beschermd wonen en maatschappelijke opvang (+€ 0,5 miljoen)
Afgelopen jaar is er meer inzicht ontstaan in het budget beschermd Wonen en maatschappelijke opvang en de risico's, die eraan verbonden zijn. Recente landelijke bestuurlijke afspraken vergroten het risico, dat het budget onvoldoende zal zijn (40% i.p.v. 30%). In de Transformatie agenda Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen zijn wij uitgebreid op de risico's ingegaan. We schatten nu in dat dit risico structureel is. In de jaarrekening gingen we nog uit van een incidenteel risico.

761 WMO(-/- € 5,6 miljoen)
Als gevolg van verlaagde rijksvergoedingen bestaat de kans dat de budgetten die onze gemeente voor maatschappelijke ondersteuning ontvangt ontoereikend zijn voor de kosten die wij maken. Hierdoor kunnen er structurele tekorten ontstaan voor Apeldoorn. Dit risico wordt nog versterkt door de gevolgen van nieuwe instroom van cliënten vanuit de zwaardere zorg (MO/BW en WLZ) naar de lichtere zorg. Tenslotte kan een onvoldoende tempo van de transformatie leiden tot hogere kosten, waardoor het risico ontstaat dat de uitvoeringskosten niet meer volledig gedekt kunnen worden.

Vervallen.
262 Planschade. (-/- € 0,35 miljoen)
Het risico is geen TOP- risico meer nu de Hoge Raad in een schadegeval uitspraak heeft gedaan. De gemeente hoeft in dat geval geen schade te vergoeden.

De overige risico's zijn met € 0,3 miljoen gestegen en het totale risicobedrag is met € 5,3 miljoen  afgenomen.

Risicoprofielen risico’s AD

De TOP-risico’s met de grootste kans dat ze gebeuren en het grootste risicobedrag zitten in kwadrant I (rechtsboven) van het risicoprofiel. Daar is de kans groter dan 25% en het risico groter dan € 500.000.

De matrix laat zien, dat de meeste risico's kleine financiële gevolgen hebben.