De financiële context voor het Vastgoedbedrijf is als volgt:

Bedragen o.b.v. BBB 2018 -2021 d.d. juni 2017

Boekwaarde primo 2018

Totale lasten 2018

Totale baten 2018

Resultaat 2018

Taakvelden VGB via AD eenheid PVG algemene reserve

187 mln

14,4 mln

11,7 mln

- 2,7 mln

Taakvelden VGB via andere eenheden/reserves

9 mln

0,6 mln

1,1 mln

0,5 mln

Totaal taakvelden VGB

196 mln

15,1 mln

12,9 mln

- 2,2 mln

NB: bedragen zijn exclusief onderwijsvastgoed (Onderwijshuisvesting), vastgoed grondexploitaties (Grondbedrijf), apparaatskosten team Vastgoed, Zwitsalcomplex, Werkgebouw Noord en Huis van de Stad.

Verkoopresultaat (maatschappelijk) vastgoed
Het vastgoedbedrijf heeft de bestuurlijke opdracht tot krimp van de vastgoedportefeuille naar een (strategische) kernportefeuille. De structurele taakstelling die het Vastgoedbedrijf had is met ingang van 2018 volledig gerealiseerd als resultaat van een goed draaiende verkooporganisatie.
Voor het inschatten van een jaarlijks netto verkoopresultaat wordt elk jaar een verkoopprogramma opgesteld. Uitgangspunt daarbij is dat de kosten van de verkooporganisatie eerst dienen te worden terugverdiend. Deze kosten bedragen circa € 200.000 per jaar en betreft grotendeels tijdelijk personeel en tijdelijke kosten.
De komende jaren zetten we verder door op de verkoop van het nog resterende laaghangend fruit. Dit zijn panden zonder maatschappelijke huurders of leegstaande panden met een lage of geen boekwaarde en dus een hoge opbrengstwaarde. Voor 2017 en 2018 hebben we op basis van onze verkoop- en marktervaring van de afgelopen 2 jaar een prognose gemaakt van het potentieel aantal te verkopen panden en de daaruit voortvloeiende verwachtte verkoopresultaten. Voor beide jaren verwachten wij een potentieel verkoopresultaat van in totaal circa € 1,3 miljoen. Op dit moment - medio 2017 - is de verwachting dat deze totale taakstelling mogelijk al in 2017 gerealiseerd kan worden. Risico’s liggen daarbij in de onvoorspelbaarheid van de markt, financieringsdrempels voor kopers als gevolg van veranderde wet- en regelgeving en de daaruit volgende langdurige verkoopprocessen, maar ook in externe factoren zoals aanwezigheid van bodemvervuiling en asbest.

Na 2018 zetten wij vooral in op panden die van Accres terugkomen (maatschappelijk vastgoed) en panden met hoge(re) boekwaarden. Dit vastgoed (‘hooghangend fruit’) zal echter minder gemakkelijk en niet direct met een positief verkoopresultaat kunnen worden verkocht. De panden met hoge boekwaarden hebben op dit moment een goed huurcontract, dat de exploitatie- en kapitaallasten (grotendeels) dekt. Voor het maatschappelijk vastgoed speelt daarbij de door uw raad in 2016 vastgestelde kaderstelling afstoot maatschappelijk vastgoed een rol. Verkoop van dit vastgoed aan de huidige maatschappelijke huurders - al dan niet in combinatie met een bijdrage uit het compensatiebudget afstoot maatschappelijk vastgoed - vraagt een langere doorlooptijd.