In dit overzicht zijn de incidentele baten en lasten vermeld. Deze baten en lasten hebben betrekking op de exploitatiebegroting,
zijn in de programma's opgenomen en beïnvloeden eenmalig het begrotingsresultaat.

bedragen x € 1.000

2018

2019

2020

2021

Pro-

Taak-

gramma

veld

Omschrijving

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

1

0.8

Bijdrage van de A.D. aan BROA tbv investeringen

-300

3

2.1

Tunnel Laan van Osseveld (storting in de broa ten

-475

laste van de algemene dienst)

3

2.1

Aanpak Kasteelgracht

-240

3

5.7

Toekomstplan openbare ruimte (motie 7)

-250

3

2.1

Uitvoeren verkeersmobiliteitsvisie

-138

-88

-25

8

5.3

'In Apeldoorn kan meer' Cultureel toppprogramma

-125

8

5.3

Cofinanciering EK Beachvolleybal

-150

8

5.3

Accres/parkmanagement Berg en Bos

-88

-88

8

5.5

Nationaal Ereveld Loenen

-150

-150

9

8.1

Digitalisering bouwarchief

-250

-200

9

8.1

Implementatie omgevingswet

-350

-300

Totaal

-1.641

0

-1.201

0

-375

0

-150

0