Staat van reserves

Omschrijving

Boekwaarde 1-1-2018

Vermeer-dering wegens rente

Overige vermeer-deringen

Vermindering

Boekwaarde 31-12-2018

Boekwaarde 31-12-2019

Boekwaarde 31-12-2020

Boekwaarde 31-12-2021

Minimum

Maximum

Doel en bijzonderheden

Algemene reserves

Algemene reserve (inclusief de reserve inlopen tekort grondexploitatie)

23.493.898

338.000

500.000

23.331.898

21.735.898

20.012.898

27.716.430

15.000.000

n.t.v.

De Saldireserve en de reserve eenmalige bestedingen zijn m.i.v. 1-1-2008 samengevoegd. De reserve is een buffer om financiële risico's op te kunnen vangen; wordt ook wel gebruikt ter dekking van incidentele uitgaven

Reserve inlopen tekort grondbedrijf

-17.443.259

6.902.635

348.865

-10.889.489

-5.351.644

96.958

n.v.t.

n.v.t.

Tekort grondedrijf is in 2013 geactiveerd en wordt in 10 jaar afgeschreven

Reserve Sociaal Domein

9.156.924

2.818.000

6.338.924

6.338.924

6.338.924

6.338.924

Buffer om risico's en extra uitgaven in het sociaal domein op te kunnen vangen t.m. 2018

Totaal Algemene Reserve

15.207.563

7.240.635

3.666.865

18.781.333

22.723.178

26.448.780

34.055.354

Bestemmingsreserves

Reserve bedrijfsvoering GRF

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

0

50.000

Waarborgen continuïteit bedrijfsvoering

Egalisatie Bouwleges

3.332.497

3.401.157

3.354.119

3.379.535

3.435.434

3.450.388

3.467.694

n.v.t.

n.v.t.

Bestemd voor continuïteit in tariefstelling bouwleges.

Stelpost lok. woonw.bew./kerm.

0

geen

Dekking van optredende tekorten

Bereikbaarheid Binnenstad

Huisvuilrechten

2.492.753

16.576.000

17.428.000

1.640.753

1.153.753

995.753

995.753

Egalisatie tariefsaanpassingen

Schildersonderh. openb. verlichting

0

1.000.000

Reservering ten behoeven van periodiek (1 maal per 7 jaar) terugkomende werkzaamheden.

Exploitatie begraafplaatsten

393.163

1.682.147

1.626.260

449.050

502.425

514.048

517.931

n.v.t.

geen

Afkoop tijdelijke exploitatietekorten a.g.v. onderhoudsverplichtingen en investeringen

Vernieuwen bomenbestand

225.260

13.400

238.660

252.160

265.760

279.160

0

750.000

Aanplant nieuwe bomen ter compensatie gekapte bomen

Reserve kapitaallasten Transformatieplan

0

n.v.t.

Vervallen in 2017 i.v.m. afronding transformatieplan

Egalisatiereserve wegenonderhoud

0

n.v.t.

Vervallen in 2017 i.v.m. investeringen matsch. Nut

Reserve Onderwijshuisvesting

4.206.883

466.644

3.740.239

1.108.301

1.100.922

1.054.032

500.000

n.v.t.

Reserve t.b.v. opvang fluctuaties in de uitgaven/inkomsten

Sportactiviteiten

47.921

47.921

47.921

47.921

47.921

125.000

600.000

Ondersteuning van sportevenementen

Reserve Topsportevenementen

8.503

8.503

8.503

8.503

8.503

Regelmatig kunnen participeren in topsportevenementen

Overlopende projecten

6.667.000

3.334.000

3.333.000

pm

pm

pm

0

n.v.t.

Geoormerkte gelden

Reserve aandelenkapitaal Teuge

Huisvesting

1.527.434

48.890

1.478.544

1.425.026

1.371.508

1.317.990

0

n.v.t.

Dekking huisvestingskosten personeel

Reserve onderhoud stadhuis

2.335.993

2.335.993

1.135.993

661.993

661.993

n.v.t.

Middelen ten behoeve van het onderhoud van het stadhuis

Reserve frictiekosten

1.337.000

1.337.000

1.337.000

1.337.000

1.337.000

n.v.t.

Middelen om de mobiliteit te bevorderen

BCF-reserve

0

n.v.t.

Opvang structureel nadeel btw compensatiefonds

Reserve gebiedsgericht grondwaterbeheer

1.397.801

102.200

1.500.001

1.600.001

1.600.001

1.600.001

Reserve bommenregeling

1.159.282

600.000

559.282

Reserve dekt de gemeentlelijke kosten voor explosievenopruiming; het rijk vergoed 70% van de gemaakte kosten.

Ontwikkeling Apeldoorn (BROA)

4.818.000

500.000

1.563.000

3.755.000

1.838.000

988.000

534.000

0

n.v.t.

Gecombineerde reserve voor diverse doeleinden

Concern reserve bedrijfsvoering

699.805

600.000

410.000

889.805

889.805

889.805

889.805

0

2.000.000

Waarborgen continuïteit van de bedrijfsvoering

Algemene reserve Grondbedrijf

15.112.000

362.688

8.400.000

400.000

23.474.688

30.379.688

33.013.688

36.631.688

15.100.000

15.100.000

T.b.v. algemeen ondernemersrisico's van het Grondbedrijf. Afhankelijk van het risicoprofiel van het Grondbedrijf.

Totaal bestemmingsreserves

45.811.295

362.688

31.274.904

29.230.913

48.217.974

45.164.010

46.295.290

49.393.471

Totaal reserves

61.018.858

362.688

38.515.539

32.897.778

66.999.307

67.887.188

72.744.070

83.448.825

Staat van voorzieningen

Omschrijving

Boekwaarde
01-01-2018

Vermeerdering

Vermindering

Boekwaarde
31-12-2018

Boekwaarde
31-12-2019

Boekwaarde
31-12-2020

Boekwaarde 31-12-2021

Doel en bijzonderheden

Voorzieningen

Voorz. Wijkzaken

80.699

30.000

50.699

30.699

10.699

Ter dekking van kosten voor specifieke wijkontwikkelingsprojecten die reeds zijn toegezegd aan de wijkraden

Voorz. Riolering

3.974.777

13.417.000

14.357.000

3.034.777

2.319.777

1.910.777

2.028.777

Ter dekking van vervangingsinversteringen en groot onderhoud van het riool

Voorz. Vorderingen/Zaken onder recht

24.133.764

7.482.211

31.615.975

39.098.186

46.580.397

54.062.608

Ter dekking (toekomstige) vorderingen n.a..v. rechterlijke uitspraken

Voorz. Frictiekosten/WW

540.495

540.495

540.495

540.495

540.495

Ter dekking van frictiekosten als gevolg van de reorganisatie

Voorz. Bovenwijks

1.908.463

150.000

500.000

1.558.463

1.208.463

858.463

508.463

Ter dekking van kosten voor bovenwijkse voorzieningen

Voorz. Sociaal Deficiet

90.556

90.556

90.556

90.556

90.556

Ter dekking van kosten voor sociaal deficiet

Voorz. Landschapsversterking

47.104

47.104

47.104

47.104

47.104

Ter dekking van kosten landschapsversterking

Voorz. Schenking kinderboerderij

256.941

256.941

236.941

216.941

196.941

Ter dekking afgesproken schenkingen aan kinderboerderijen

Voorz. Onderhoud v.g.a.

3.161.898

509.860

300.000

3.371.758

3.748.600

3.951.737

4.254.737

Ter dekking van de kosten van toekomstig onderhoud van gemeentelijk vastgoed.

Totaal

34.194.697

21.559.071

15.187.000

40.566.768

47.320.821

54.207.169

61.729.681