Ambitie van het programma

Met dit programma willen we bereiken dat inwoners financieel onafhankelijk zijn en naar vermogen participeren in de samenleving.

Speerpunten van beleid

Inwoners zijn aan het werk dan wel maatschappelijk actief

We willen bereiken dat iedere inwoner van Apeldoorn de kans heeft om mee te doen in de samenleving. Werkzoekenden met goede kansen op de arbeidsmarkt stimuleren we om aan het werk te gaan. Hiervoor start vanaf 1 januari 2018 de gemeenschappelijke regeling het Werkbedrijf Lucrato. Binnen dit Werkbedrijf bundelen we de krachten op de arbeidsmarkt vanuit de gemeenten Apeldoorn, Epe en Heerde, de voormalige Felua Groep en UWV. Het Werkbedrijf zorgt voor een toegankelijke en snelle werkgeversdienstverlening en voor het begeleiden van werkzoekenden die binnen een jaar naar regulier werk kunnen. Het Werkbedrijf zorgt op die manier voor snelle en adequate matching van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

Om zelfredzaamheid van werkzoekenden te bevorderen zetten we instrumenten in zoals de groepsgewijze aanpak (gga) en het experiment Regelluw. Re-integratie bevorderen we door scholing, arbeidsplekken bij het leerwerkbedrijf en het creëren van beschutte werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking.

Transformatie participatie

Inwoners die (nog) niet kunnen werken, willen we ook kansen bieden om volwaardig mee te doen in de samenleving. Op het snijvlak tussen de Participatiewet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (programma’s 6 en 7) investeren wij in de transformatie van participatie (steronderwerp 6.1). We organiseren in samenhang diverse projecten gericht op deelname in de samenleving van kwetsbare burgers. Ook mensen die inmiddels langdurig in de bijstand verblijven en die we al enige tijd niet hebben gesproken, doen we een aanbod. We hebben hierbij oog voor de diversiteit binnen de doelgroep en bieden oplossingen op maat: meedoen in betaalde arbeid, meedoen in vrijwilligerswerk, dagbesteding en mantelzorg. Mensen bij wie dit niet vanzelf gaat, worden ondersteund. Denk aan langdurig werklozen, aan mensen met een psychiatrische problematiek, mensen met zeer weinig leefgeld, mensen in sociaal isolement. Vaak gaat het om combinaties van dergelijke problematiek. We sluiten zo veel mogelijk aan bij de directe leefomgeving van de betrokkenen en vragen hen om zich in te zetten voor de eigen wijk en bij te dragen aan de leefbaarheid en sociale samenhang (wederkerigheid). Daarnaast zetten we in op toeleiding naar werk en participatie vanuit de gemeentelijke eenheid Activering en Inkomen en vanuit de Centra voor Maatschappelijke Ondersteuning, in het bijzonder voor kwetsbare burgers die ondersteuning krijgen van de Sociale Wijkteams. We activeren hen richting het Werkbedrijf Lucrato (scholing, werkervaring, etc.) of richting vrijwilligerswerk en participatieplekken.

Lasten

€ 104,3 mln.

Baten

€ 54,4 mln.