Tot deze portefeuille behoren vooral de leningen die conform uw besluiten zijn verstrekt aan woningbouwverenigingen, Orpheus, sportverenigingen, en dergelijke. Verder vallen hier de gelden onder die belegd zijn vanwege de verkoop van voormalige VNB-aandelen.

Mutaties beleggingenportefeuille

Bedrag
(x € 1 mln)

Gemiddelde
rente

Stand per 1 januari 2018

57,1

4,16%

-  Nieuwe beleggingen

0,0

0.0%

-  Reguliere aflossing

-0,4

0,33%

-  Vervroegde aflossing

n.v.t.

n.v.t.

-  Renteherziening (oud percentage)

0,0

n.v.t.

-  Renteherziening (nieuw percentage)

0,0

n.v.t.

Stand per 31 December 2018

56,7

4,18%

In deze tabel is rekening gehouden met een aanvullende storting in het SVN-fonds (stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland) ten aanzien van de collectieve duurzaamheidsleningen in het najaar van 2017. Eventueel nieuw te verstrekken leningen in 2018 zijn hier niet opgenomen.