Ambitie van het programma

Nederland, en daarmee Apeldoorn, is op weg naar een circulaire economie. In samenhang met ontwikkelingen op het gebied van klimaat en energie is hiermee een belangrijke transitie in gang gezet. Een transitie die zich vooral gaat afspelen op lokaal niveau. De uitdaging Apeldoorn (nog) meer een circulaire (duurzame) stad te laten worden, wordt opgepakt binnen en geïnspireerd vanuit dit programma. Afval bestaat wat ons betreft niet meer, we willen dat huishoudelijk afval, afval uit de openbare ruimte en van bedrijven binnen de regio wordt hergebruikt als grondstof. Dit leidt tot nieuwe innovatieve (Cleantech) -bedrijvigheid. In 2018 zetten we volop in op uitvoering van het afval- cq recycleplan en de daarin opgenomen maatregelen nodig voor de recycling van het afval van huishoudens.

Wij versnellen de energietransitie en gaan substantieel sneller dan de landelijke trend om op die manier als gemeente zo snel als mogelijk energieneutraal te worden. We gaan voor leveringszekere, veilige en betaalbare energievoorzieningen met een koers op aardgasloos wonen. De volgende uitgangspunten worden gehanteerd:

 • We stimuleren  onze (maatschappelijke) partners en externe partijen om initiatieven en projecten te ontplooien en ontplooien deze ook zelf;
 • We zetten (financiële) middelen in om zaken in gang te zetten of aan te jagen;
 • We initieren, participeren of ondersteunen initiatieven die:
  1. in potentie een bijdrage leveren aan de energietransitie;
  2. goede opschalingspotentie en een goede slagingskans hebben;
  3. op termijn de energietransitie kunnen versnellen en/of maatschappelijke kosten kunnen verlagen en creëren daarmee een innovatieve (leer)omgeving en werkgelegenheid voor het (lokale) bedrijfsleven.

We gaan hierbij gebiedsgericht en programmatisch aan de slag.

De aanpak is lokaal gericht waarbij we als het nuttig en nodig is aansluiten bij regionale, landelijke of EU ontwikkelingen. De expertise van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ) zal meer dan voorheen ingezet worden ter ondersteuning van de ambities op het gebied van circulariteit, afval en energie onder het motto “stimuleren waar het kan, handhaven waar het moet”. De saneringsopgave voor verwijdering van asbestdaken biedt hierbij interessante combinatiemogelijkheden op het gebied van afval-energie-klimaat. De komst van de Omgevingswet biedt extra mogelijkheden voor een circulaire gebiedsbenadering.

Naast nieuwe ambities staat dit programma voor een gezonde en veilige leefomgeving die geborgd is via milieutoezicht, -handhaving,  vergunningen en bijbehorende milieuadvisering. Taken die in opdracht door de OVIJ worden uitgevoerd. Het nieuwe afvalbeleid kent vele wijzigingen, met name de transitie naar omgekeerd inzamelen, maar uiteraard zal het uitgangspunt blijven, zoals ook verwoord in het bedrijfsplan van onze verbonden partij Circulus-Berkel bv, operational excellence. Gewoon goed inzamelen.

Speerpunten van beleid

Dit programma kent de volgende speerpunten:

 • De expertise van de OVIJ zal meer dan voorheen ingezet worden ter ondersteuning van de ambities op het gebied van circulariteit, afval en energie;
 • Uitvoering van het afvalplan/recycleplan en de daarin opgenomen maatregelen nodig voor de recycling van het afval van huishoudens, door meer service op grondstoffen en daarmee het verminderen van de hoeveelheid ‘echt’ afval. De ambitie is 30 kilo per persoon per jaar in 2025;
 • De energietransitie extra te versnellen aan de hand van de Apeldoornse uitvoeringsagenda Energietransitie (steronderwerp 4.1 duurzaamheid).

Lasten

€ 22,4 mln.

Baten

€ 19,5 mln.