Toelichting doorrekening Bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn (BROA)

1. Inleiding

Ten opzichte van de vorige BROA-doorrekening in de MPB 2017-2020 is één nieuw project opgenomen. Het betreft project Beter Benutten Regio Stedendriehoek (BROA 25.12).
In deze BROA-bijlage wordt dit project nader toegelicht.

2. Financieel-technische actualisatie meerjarendoorrekening BROA

2.1 Financieel technische actualisatie

De BROA is in het kader van de BBB 2018-2021 in financieel-technische zin geactualiseerd. Hierbij zijn de rekeningcijfers 2016 verwerkt. Deze actualisatie heeft plaatsgevonden onder handhaving van bestaand beleid, conform de door de raad laatst vastgestelde BROA (MPB 2017-2020).

Per project is nagegaan

  • wat er moet gebeuren met in 2016 niet bestede budgetten;
  • in hoeverre de fasering van de opgenomen budgetten over de verschillende jaarschijven op basis van actuele inzichten bijgesteld moet worden. De vertraging in de uitvoering heeft in veel gevallen een herverdeling van de budgetten over de jaarschijven tot gevolg gehad;

Daarnaast is de actualisatie toegelicht en zijn de rekeningcijfers 2016 in de financiële doorrekening verwerkt.

2.2 Percentage onderuitputting

Sinds enkele jaren wordt er op de BROA-ramingen een percentage onderuitputting toegepast. De reden hiervoor was, dat planningen van projecten in de praktijk uitlopen, waardoor aan het eind van het jaar niet alle beschikbaar gestelde budgetten zijn uitgegeven. In de MPB 2017-2020 gingen we uit van 70% uitgaven in het eerste jaar. Gezien de werkelijke uitgaven van 2016 zien we geen aanleiding om de onderuitputting aan te passen. In de huidige doorrekeningen hebben we gerekend met de volgende percentages: 70% in het 1e jaar, 15% in het 2e jaar en 15% in het derde jaar.

3. Resultaten financieel technische actualisatie

De financieel technische actualisatie heeft geleid tot een actuele doorrekening van de BROA. De actualisatie van de projecten heeft ertoe geleid dat de fasering van de meeste projecten is gewijzigd en enkele BROA-projecten financieel zijn afgerond
Zoals bekend, mogen reserves op grond van het landelijk geldende Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) in geen van de jaarschijven een negatieve stand vertonen. De doorrekening van BROA voldoet aan dit criterium. Het eindsaldo in 2026 bedraagt € 358.000.

4. Toelichting budgetten 2017

Om meer inzicht te geven in het verloop van de BROA projecten wordt ook een toelichting gegeven op de projecten die in het lopende begrotingsjaar zijn of worden afgerond. Voor deze projecten is een toelichting opgenomen na het overzicht van de projecten. De lopende en de nieuwe BROA projecten worden evenals in vorige MPB’s toegelicht bij de betreffende begrotingsprogramma’s.

Specificatie van de Bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn (BROA)
(in dit overzicht zijn de vooruit ontvangen bedragen GSO/ISV ook meegenomen)

(bedragen x € 1.000)

Bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn (BROA)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Reserve per 1-1

7.168

4.818

3.755

1.838

989

536

442

384

367

358

Algemene voeding

1)

GSO4 (1e tranche), te ontvangen

11.000

tgv. complexen GB

-5.000

- ontvangen in 2012 t/m 2016

-6.000

nog te ontvangen

0

2)

GSO4 (2e tranche), te ontvangen

2.570

- ontvangen in 2012 t/m 2016

-2.570

nog te ontvangen

0

3)

Investeringsimpuls Provincie (17 mln)

17.000

tgv. reserve herstel onderhoud wegen

-5.000

- ontvangen in 2014 t/m 2016

-11.000

nog te ontvangen

1.000

500

500

4)

Bijdrage van de A.D. tbv investeringen

200

5)

Bijdrage van de A.D. MPB 2016-2019

475

6)

Bijdrage aan de A.D. MPB 2017-2020 (ivm vrijval Zutphensestraat)

-1.000

Totaal algemene voeding (excl. 'pm')

-300

500

475

0

0

0

0

0

0

0

Programma 1: Groene Mal

-995

-81

0

0

0

0

0

0

0

0

Programma 4: Binnenstad

-401

-31

0

0

0

0

0

0

0

0

Programma 8: Kanaalzone

-50

-637

-636

-150

-50

-50

-61

0

0

0

Programma 9: Complete wijken

-841

-125

-1.789

-195

0

0

0

0

0

0

Programma 14: Verkeer (incl. startbudget Tunnel Laan van Osseveld € 0,6 mln)

-33

-600

0

0

0

0

0

0

0

0

Programma 15: Milieu

-200

-101

0

0

0

0

0

0

0

0

Programma 16: Overige

-409

-30

-20

0

0

0

0

0

0

0

Totaal netto onttrekkingen lopend en lopend nieuw beleid

-2.929

-1.605

-2.445

-345

-50

-50

-61

0

0

0

Verwacht uitgavenpatroon

2017

-2.050

-439

-439

- verwachte uitgaven 1e jaar

70%

2018

-1.124

-241

-241

- verwachte uitgaven 2e jaar

15%

2019

-1.712

-367

-367

- verwachte uitgaven 3e jaar

15%

2020

-242

-52

-52

2021

-35

-8

-8

2022

-35

-8

-8

2023

-43

-9

-9

2024

0

0

0

2025

0

0

2025

0

Saldo per 31-12 (excl. 'pm')

4.818

3.755

1.838

989

536

442

384

367

358

358

Uitgaven na 2026

0

Eindsaldo

358

Bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn (BROA)

(bedragen x € 1.000)

MOP- programma's

MPB

Restant

Bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn (BROA)

Eenheid

progr./

t/m

(bedragen x € 1.000)

taakveld

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Programma 1: Groene Mal

Investeringsimpuls Provincie (€ 17 mln)

3.14

Herinrichting stadsranden

RL

prog. 3/

-225

-15

5.7

3.15

Beekbergsebroek

RL

prog. 3/

-693

-15

Bijdrage derden RWS

5.7

214

3.16

Betere aansluiting Apeldoorn West en

Binnenstad op Berg en Bos

RL

prog. 3/

-230

-35

5.7

3.17

Landschapsbeheer

RL

prog. 3/

-120

-16

5.7

- bijdrage provincie Gelderland

59

Totaal A-projecten programma 1

-995

-81

0

0

0

0

0

0

0

0

Programma 4: Binnenstad

Lopende projecten

4.2

Binnenstad

PJ

prog.9/

-80

-31

8.1

4.3

Binnenstad GSO-4

PJ

prog.9/

(€ 1 mln uitgaven bij Brinkpark)

8.1

Investeringsimpuls Provincie (17 mln)

- Binnenstad, herinrichting binnenstad

en bereikbaarheid, fietsparkeren

-406

Molenstraat Centrum

- BDU subsidie

85

(ontv. subsidie 2014/2015 € 340.000)

Totaal A-projecten programma 4

-401

-31

0

0

0

0

0

0

0

0

Programma 8: Kanaalzone

ISV-3 subsidie: € 1,7 mln

Lopende projecten

14.1

Kanaalzone

RL

prog. 9/

3.2

- Aanleg kade Pilot Zuid

0

-587

-586

-100

Kanaalzone projectbureau

PJ

prog. 9/

-50

-50

-50

-50

-50

-50

-61

3.2

Investeringsimpuls Provincie (17 mln)

Kanaalzone Vlijtsepark

0

Totaal A-projecten programma 8

-50

-637

-636

-150

-50

-50

-61

0

0

0

Programma 9: Complete Wijken

Lopende projecten

9.4

Wijken - De Maten (GSO-4)

POW

prog. 1/

0.1

Investeringsimpuls Provincie (17 mln)

De Maten vitaal

-276

9.5

Wijken - Orden/Kerschoten (GSO-4)

POW

prog. 1/

0.1

Investeringsimpuls Provincie (17 mln)

Duurzame aanpak winkelcentrum Kerschoten

-190

Investeringsimpuls Provincie (17 mln)

9.6

Verduurzamen van voorzieningen in wijken

prog. 9/

en dorpen

8.1

- plannen en projecten

POW

-45

Investeringsimpuls Provincie (17 mln)

9.7

Verbeteren kwaliteit parken

POW

prog. 9/

-282

8.1

- bijdrage BROA 15.2 Zuid

270

- overige bijdragen waterschap

3

15.1

Wijkontwikkelingsplan Zevenhuizen

PROJ

prog. 9/

-25

-125

-194

-195

('t Podium/openbare ruimte)

8.1

15.2

Wijkontwikkelingsplan Zuid

PROJ

prog. 9/

-296

8.1

15.3

ISV-3 budget parkeergarage Anklaar

RL

prog. 3/

-1.595

2.2

Totaal A-projecten programma 9

-841

-125

-1.789

-195

0

0

0

0

0

0

Programma 14: Verkeer

Lopende projecten

11.0

Infrastructuur Oostzijde stad/Omnisport/

RL

prog. 3/

-33

verdubbeling Zutphensestraat

2.1

25.11

Startbudget Tunnel Laan van Osseveld

RL

prog. 3/

-600

2.1

25.12

Beter Benutten Regio Stedendriehoek

- bevorderen fietsgebruik en vermindering

verkeersdruk NW Apeldoorn dmv busvervoer

-456

- bijdrage regio stedendriehoek

456

Totaal A-projecten programma 14

-33

-600

0

0

0

0

0

0

0

0

Programma 15: Milieu

ISV subsidie 2005-2007: € 0,254 mln

27.1

Bodemmodule

RL

prog. 4/

-200

-101

7.4

Totaal A-projecten programma 15

-200

-101

0

0

0

0

0

0

0

0

Programma 16: Overige

Lopende projecten

30.5

Investeringen 2014-2017

prog.1/

- ondersteuning startende ondernemers

S&R

0.1

-40

-30

-20

- ondernemende stad, toerisme,

comfortabele stad, citymarketing

S&R

-277

- topsportevenementen (o.a. Giro d'Italia)

JZW

-100

30.6

Regio archeologie

RL

prog. 1/

-14

- bijdrage deelnemende gemeenten

0.1

Regio Stedendriehoek

22

Totaal A-projecten programma 16

-409

-30

-20

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL

-2.929

-1.605

-2.445

-345

-50

-50

-61

0

0

0

Toelichting in 2017 af te ronden A-projecten BROA

Programma 4: Binnenstad

MPB programma/taakveld 9/8.1
BROA 4.3 Binnenstad – GSO-4 en overige subsidies   
Met het restant budget van de Robuuste Investeringsimpulssubsidie van de provincie van € 0,7 miljoen worden in 2017 de laatste werkzaamheden aan de infrastructuur in de binnenstad uitgevoerd. Dit zijn dan met name de aanpassingen in Molenstraat Centrum en zullen er werkzaamheden plaatsvinden om de doorstroming en fietsenstallingen te verbeteren. De overige projecten zijn grotendeels afgerond en verrekend; in 2018 worden de afrekeningen gevolgd door accountantsverklaringen.

Programma 9: Complete wijken

MPB programma/taakveld 1/0.1
BROA 9.4 Wijken – De Maten (GSO-4) en De Maten vitaal (investeringsimpuls)
In 2017 zullen de pilot De Dreven en het verduurzamen van woningen worden voortgezet. Daarnaast zal de Revitalisering van winkelcentrum De Maat uitgevoerd worden, de bewegwijzering in winkelcentrum Eglantier worden geplaatst en zullen diverse revitaliserings- en sociale projecten verder opgepakt worden. Tevens zal in 2017 het uitgeven van de maandelijkse wijkkrant worden voortgezet, waarmee ontmoeting, verbinding en samenwerking worden gestimuleerd .

MPB programma/taakveld 1/0.1
BROA 9.5 Wijken – Orden en Kerschoten (GSO-4) en Duurzame aanpak winkelcentrum Kerschoten
In 2017 wordt de openbare ruimte van winkelcentrum Kerschoten opgeknapt in samenhang met het boven de grond halen en door het winkelcentrum leiden van de beek.

MPB programma/taakveld 9/8.1
BROA 9.6 Verduurzamen van voorzieningen in wijken en dorpen
Dit project betreft het verduurzamen en toekomstbestendig en multifunctioneel maken van buurt- en dorpshuizen met aandacht voor klimaat(adaptie), energieverbruik en sociale cohesie. In 2017 zal een besluit genomen worden over één nog openstaande aanvraag. Verder zullen er 8 definitieve subsidie-afrekeningen plaatsvinden.

MPB programma/taakveld 9/8.1
BROA 9.7 Verbeteren kwaliteit parken
In 2017 zal de uitvoering van de revitalisering Zuiderpark fase 2 plaatsvinden. De asfaltpaden worden hersteld, de hondenuitlaatplaats en de promenade Dok Zuid worden aangelegd. Om dit te dekken vindt er een bijdrage plaats vanuit de BROA Zuid 15.2 van € 270.000.

MPB programma/taakveld 9/8.1
BROA 15.2 Wijkontwikkelingsplan Zuid
Het restantbudget van WOP Zuid wordt aangewend voor de eerste fase van het opknappen van het Zuiderpark (bijdrage van € 270.000 aan BROA 9.7) en afwerking van plinten in de Vogelbuurt na afronding van de woningbouw.

Programma 14: Verkeer

MPB programma/taakveld 3/2.1
BROA 11.0 Infrastructuur Oostzijde stad/Omnisportcentrum
Dit project betreft het verdubbelen van de Zutphensestraat en de aanpassing van kruispunten. Voor 2017 worden nog (beperkt) kosten gemaakt voor een monitoringsprogramma dat in het bestemmingsplan is vastgelegd.

MPB programma/taakveld 3/2.1
BROA 25.12 Beter Benutten Regio Stedendriehoek
Doel van Beter Benutten is om het aantal autoritten dat vertraging oploopt in de spits, te reduceren. Tussen het centrum en Apeldoorn Zuid en in het noordwestelijke deel van Apeldoorn komen veel vertraagde autoritten voor. Door het asfalteren van tegelfietspaden tussen het centrum en Apeldoorn Zuid wordt het aantrekkelijker voor automobilisten om te gaan fietsen. In het noordwestelijke deel van de stad wordt busvervoer aangeboden voor bezoekers van recreatieparken in Hoenderloo die de Apeldoornse attracties willen bezoeken. Voor het asfalteren van fietspaden is een eerste voorschot aangevraagd, te weten € 213.329. Daarmee is de helft van de  geselecteerde fietspaden gerealiseerd.
De overige fietspaden worden in 2017 geasfalteerd. Aangezien de kosten hiervan naar verwachting hoger zullen uitvallen, is aan het ministerie een extra subsidiebudget gevraagd. Hierover is nog geen beslissing genomen. Het project met het busvervoer zal in z'n geheel in 2017 worden uitgevoerd.

Programma 16: Overige

MPB programma/taakveld 1/0.1
BROA 30.6 Regio archeologie
Het project regio archeologie is een samenwerking tussen de gemeenten Brummen, Epe, Lochem, Voorst en Apeldoorn. Dit project wordt ondersteund door de provincie Gelderland door een subsidie van € 51.200. De subsidie is bestemd voor:

  • het adviseren van gemeenten op het gebied van archeologie;
  • het initiëren van voorlichting, educatie en bevorderen draagvlak;
  • het beoordelen van de kwaliteit van archeologisch onderzoek;
  • inbedding archeologie in RO beleid;
  • advisering beheer en behoud archeologische monumenten

De regio archeoloog voert de opdracht voor de 5 gemeenten uit. De gemeente Apeldoorn voert de regie van dit project uit. Elke gemeente draagt bij in de kosten. In 2017 moet een verantwoording (inhoudelijk en financieel) naar de provincie worden gezonden. Na goedkeuring zal de provincie de resterende subsidie (€ 17.000) uitkeren.