Kredietrisico op beleggingen
(bedragen x € 1 mln)

Restant vordering
Per 1-1-2018

Waarvan
met
aanvullende
zekerheid

Absoluut

%

-  Gemeenten / provincies

-

-

-  Woningbouwcorporaties met garantie WSW

16,9

36,0%

-  Semi-overheidsinstanties

16,4

25,3%

-  Financiële instellingen met rating A, of hoger

12,3

20,7%

-  Overige instellingen

11,5

18,0%

0,6

Totaal

57,1

100,0%

De beleggingen zijn oplopend gerangschikt naar risico, waarbij alle beleggingen binnen de toegestane kredietrisico’s vallen.