(bedragen x € 1.000)

1-1-2018

Mutaties

Mutaties

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2021

Activa

Bij

Af

Vaste activa

00

Immateriële vaste activa

- Bijdrage aan activa in eigendom van derden

2.140

0

0

2.140

2.140

2.140

2.140

01

Materiële vaste activa

- Economisch nut

509.177

27.122

20.782

515.517

528.726

521.602

520.590

- Economisch nut, met heffingsgrondslag

47.176

47.176

47.176

47.176

47.176

- Maatschappelijk nut

10.344

13.468

23.812

30.066

37.141

46.756

02

Financiële vaste activa

56.146

0

725

55.421

55.061

53.621

49.481

Totaal vaste activa

624.983

40.590

21.507

644.066

663.169

661.680

666.143

Vlottende activa

03

Voorraden

44.399

22.119

33.731

32.787

21.082

15.457

15.457

04

Vorderingen korte termijn (< 1 jaar)

32.697

0

0

32.697

32.697

32.697

32.697

05

Liquide middelen

3.423

0

546

2.877

2.877

2.877

2.877

06

Overlopende activa

33.804

0

0

33.804

33.804

33.804

33.804

Totaal vlottende activa

114.323

22.119

34.277

102.164

90.460

84.835

84.835

Totaal Activa

739.306

62.709

55.784

746.230

753.629

746.515

750.978

(bedragen x € 1.000)

1-1-2018

Mutaties

Mutaties

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2021

Passiva

Bij

Af

Vaste passiva

07

Eigen vermogen

- Algemene reserve

6.051

7.241

849

12.443

16.385

20.111

27.718

- Bestemmingsreserves

54.969

31.638

32.049

54.558

51.503

52.634

55.732

Totaal reserves

61.021

67.001

67.888

72.745

83.450

08

Voorzieningen

34.194

21.559

15.187

40.566

47.321

54.207

61.730

09

Schulden met een rentevaste periode > 1 jaar

513.432

70.000

71.058

512.374

521.315

493.954

480.587

Totaal vaste passiva

608.647

91.559

86.245

619.941

636.524

620.906

625.767

10

Vlottende passiva

Schulden met een rentevaste periode < 1 jaar

- Kasgeldleningen

50.000

0

0

50.000

50.000

50.000

50.000

- Overige schulden

4.904

0

0

4.904

4.904

4.904

4.904

11

Overlopende passiva *

75.755

0

4.370

71.385

62.201

70.705

70.307

Totaal vlottende passiva

130.659

0

4.370

126.289

117.105

125.609

125.211

Totaal Passiva

739.306

91.559

90.615

746.230

753.629

746.515

750.978

In dit meerjarige geprognosticeerde balansoverizcht is rekening gehouden met de voorgenomen investeringen.

* De post "Overlopende passiva" is de sluitpost van het vreemd vermogen