(bedragen x € 1,000,-)

Omschrijving

Realisatie/raming

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

2020

2021

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

4.040

279

17

3.116

7.589

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

20.066

20.661

20.877

22.231

22.004

3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie

6.807

6.372

6.754

6.886

7.523

4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

25.000

36.519

28.549

25.991

23.274

5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:

Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

22.002

17.603

13.400

10.804

8.125

8

Baten bouwgrondexploitatie:

39.702

35.693

18.102

25.642

17.893

Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord

9

Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen

10

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

11

Verkoop van effecten:

11

Verkoop van effecten:

a

Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

b

Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

Berekend EMU-saldo

23.613

8.883

3.801

21.080

23.610