Cursief = investeringen 2018

Bedragen * € 1.000

Balans

Omschrijving

Eenheid

Boekwaarde

Vermeerdering

Vermin-

Af-

Boekwaarde

Rente*

Totaal

nr.

1-1-2018

(investering)

deringen

schrijving

31-12-2018

kapitaallasten

B0101a

Gronden en terreinen

47.292

143

47.149

946

1.089

B0101b

Strategische gronden

28.074

28.074

561

561

B0102

Woonruimten

465

0

465

9

9

B0103

Bedrijfsgebouwen

389.147

11.721

12.047

388.821

7.781

19.828

Specificatie vermeerdering:

- Huisvesting scholen

JZW

1.410

0

1.410

0

0

- Huis van de Stad

PVG

4.926

0

4.926

0

0

- Verduurzaming

PVG

1.000

0

1.000

0

0

- Werkgebouw noord

PVG

4.385

0

4.385

0

0

B0104

Grond- weg- en waterbouwk.werken

65.860

8.711

3.423

71.148

1.317

4.740

Specificatie vermeerdering:

- Beken en sprengen

RL

842

0

842

0

0

- Investeringen maatschappelijk nut

BO

5.653

0

5.653

0

0

- Klimaat adaptie

RL

2.216

0

2.216

0

0

B0105

Vervoermiddelen

3.705

958

720

3.943

74

794

Specificatie vermeerdering

- Routine investeringen

BO

958

0

958

0

0

B0106

Machines/apparaten/installaties

17.926

10.772

2.986

25.712

374

3.360

Specificatie vermeerdering:

- Automatisering

IV

3.562

0

3.562

0

0

- Huis van de Stad

PVG

5.959

0

5.959

0

0

- Investeringen maatschappelijk nut

BO

1.251

0

1.251

0

0

B0107

Overige materiële vaste activa

12.552

1.953

1.090

13.415

259

1.349

Specificatie vermeerdering:

- Huis van de Stad

PVG

1.633

0

1.633

0

0

- Investeringen maatschappelijk nut

BO

320

0

320

0

0

Totaal materiële activa

565.021

34.115

0

20.409

578.727

11.321

31.730

* exclusief nieuw beleid