Gemeenten zijn beperkt in de soorten belastingen die ze mogen heffen. Deze zijn limitatief opgesomd in de wet. De tarieven van deze belastingen worden in beginsel jaarlijks trendmatig verhoogd, echter per belastingsoort kan daarvan worden afgeweken.
Naast belastingen, heft de gemeente rechten en leges voor individuele dienstverlening aan haar burgers. De kosten die de gemeente maakt (intern gewogen index) om onder andere deze diensten te verlenen stijgen gemiddeld met 4%. De tarieven van deze rechten en leges dienen zodanig vastgesteld te worden dat de geraamde opbrengsten de geraamde kosten voor het verlenen van de diensten niet overschrijden. De opbrengst van deze zogeheten gebonden belastingen dient alleen ter bestrijding van de kosten die de gemeente voor de betreffende dienstverlening maakt.
De gemeente is vrij in de besteding van de opbrengst van de ongebonden heffingen (algemene belastingen). De gemeentelijke belastingen en retributies die in 2018 in Apeldoorn worden geheven zijn:

Ongebonden belastingen

Gebonden belastingen

Onroerende- zaakbelastingen

Afvalstoffenheffing

Hondenbelasting

Rioolheffing

Parkeerbelastingen

Leges

Precariobelasting

Begraafplaatsrechten

Toeristenbelasting

Marktgelden

Reclamebelasting

Het BBV
Het BBV schrijft voor dat de kosten van overhead niet doorberekend mogen worden in de tarieven. Hier wordt een extracomptabele berekening van gemaakt:

  • de kosten van overhead worden centraal geraamd in het programma overhead. Vanuit dit programma kan vervolgens een overheadtarief per uur berekend worden.
  • op basis van de geraamde uren per gebonden belasting worden de overheadkosten toegerekend

Het overheadtarief 2018 bedraagt € 32,09 per uur. In de overzichten van de kostendekkendheid van de gebonden belastingen, zijn de overheadkosten apart vermeld. Ook de kosten van het betreffende taakveld en de btw zijn apart opgenomen. De wijze waarop de rente wordt toegerekend, wordt nader toegelicht in de paragraaf financiering.