Ambitie van het programma

Apeldoorn is een veilige stad en dat willen we graag zo houden. Immers een veilige leefomgeving is de basis om met elkaar plezierig te wonen, te werken en te recreëren. Kortom de basis voor de comfortabele (gezins)stad die Apeldoorn graag wil zijn.

Wij staan in Apeldoorn voor een resultaatgerichte aanpak van veiligheid en leggen relaties met onder andere onderwijs, wonen en zorg. De aandacht voor de jeugd is essentieel. Via hen leggen we de basis voor een Veilig Apeldoorn in de toekomst. De integrale aanpak van veiligheid is een collegebrede verantwoordelijkheid omdat aansluiting wordt gezocht bij diverse beleidsterreinen.

Veiligheid is een verantwoordelijkheid van de hele samenleving. De gemeente is onmogelijk in staat om alleen die verantwoordelijkheid te dragen. We hebben de hulp nodig van alle relevante partners op het gebied van veiligheid. Naast de professionele veiligheidspartners zijn dat onder meer de inwoners, ondernemers, woningbouwcorporaties, scholen en zorginstellingen. Projecten als de buurtpreventieteams, what’s app groepen en Keurmerk Veilig Ondernemen, waarbij onze inwoners en ondernemers actief bijdragen aan de veiligheid in de stad, worden van harte toegejuicht.

Lokaal maatwerk draagt bij aan het vergroten van de veiligheid en de gevoelens van veiligheid in de stad. Veiligheidsproblemen kunnen alleen effectief aangepakt worden wanneer we rekening houden met de context waarin ze plaatsvinden.

De veiligheidsaanpak wordt afgestemd op de lokale situatie. Dat blijkt het meest succesvol te zijn. De betrokkenheid van bewoners en bedrijven is het grootst bij problemen in hun directe omgeving.

Samen met onze partners spannen wij ons in voor het behoud van een veilig Apeldoorn.

Speerpunten van beleid

1. Ondermijning

Georganiseerde criminaliteit ondermijnt het lokale gezag, verslechtert veiligheid en leefbaarheid en levert schade op voor ondernemers. De aanpak van georganiseerde criminaliteit richt zich op de cruciale ondersteunende activiteiten van de ‘bovenwereld’ aan de ‘onderwereld’. Ingezet wordt op de bewustwording bij gemeentelijke medewerkers van ondermijnende activiteiten die zij mogelijk tegenkomen in hun werkzaamheden.

2. Cameratoezicht

Verandering in de wetgeving, het verouderde camerasysteem en ontwikkelingen bij de politieorganisatie maken dat het cameratoezicht een speerpunt is. Het verouderde systeem moet namelijk vervangen worden, willen de camerabeelden geschikt worden om daders van misdrijven op te kunnen sporen. De aanbesteding voor de vervanging, die in 2017 is gestart, wordt in 2018 uitgevoerd. Naast de realisatie van een vernieuwd camerasysteem, wordt omgezien naar een nieuwe uitkijkruimte van de camera’s.

3. Veilig Toerisme

Apeldoorn heeft de ambitie om toeristisch toplandschap te zijn. Door middel van het regionale project ‘Vitale vakantieparken' wordt gewerkt aan een verbetering op het recreatief economisch gebied, verbeteringen van het ruimtelijk spoor en verbetering van de veiligheid op en rondom recreatieparken.

4. Explosievenruiming

In 2018 verwachten we samen met de eigenaren in het gebied de aanbestedingsprocedure te starten voor (delen van) fase 2; de gebieden Caitwickerzand en ’t Sol.

Lasten

€ 14,8 mln.

Baten

€ 1,1 mln.

Kadernota's