De uitvoering van de programmadoelen uit het Rioleringsplan 2016-2020 wordt in 2018 voortgezet. Speerpunten van het plan zijn anticiperen op klimaatverandering door het afkoppelen van regenwater en de openbare ruimte meer geschikt maken voor de opvang van regenwater. Er wordt ingezet op het afkoppelen van 6 ha verhard oppervlak oa bij stedelijke (her)ontwikkelingen en groot onderhoud in de openbare ruimte, maar ook bij scholen en door stimulering van particulieren via een subsidieregeling. Samen met het waterschap wordt gewerkt aan een verdere verduurzaming van de afvalwaterketen.
Een reguliere taak is het dagelijks beheer en onderhoud van de riolering. Onderzoek toont aan dat de staat van de riolering in Apeldoorn gemiddeld goed is. Daarom zijn vanaf 2017 voor een periode van 10 jaar de vervangingsinvesteringen in de riolering verlaagd. Er wordt wel meer ingezet op reparatie en renovatie. In 2018 is er extra aandacht voor putrenovatie en relining van betonnen rioolbuizen.

De exploitatie van de riolering is langjarig 100% kostendekkend. Voor 2018 is dit 97%. Er is een spaar- en egalisatievoorziening ingericht om tariefschommelingen te vereffenen en veranderingen ten opzichte van de prognose op te vangen. Volgens de prognose zijn de lasten in 2018 t/m 2020 licht hoger dan de opbrengst van de rioolheffing. Vanaf 2021 wordt deze trend weer omgekeerd en groeit de spaarvoorziening.

In 2017 was er nog sprake van een daling van de lasten voor de burger door de neerwaartse bijstelling van de vervangingsprognose en positieve uitwerking van de nieuwe BVV-regels. In 2018 stijgt de gemiddelde rioolheffing trendmatig met 2,15%.

Voorzieningen Riolering

2017 - 2021

Uitgangspunten:

2017

2018

2019

2020

2021

indexering lasten

conform BBB 2018 - 2021

toename baten inclusief volumegroei (0,6%)

-2,91%

2,80%

2,80%

2,80%

2,80%

kerngegevens

2017

2018

tarief

0,0622%

0,0596%

gemiddelde wonngwaarde

€ 214.852

€ 229.054

heffing gemiddelde woning

€ 133,64

€ 136,52

Bedragen *€ 1.000

Totaal overzicht voorzieningen Riolering

2017

2018

2019

2020

2021

Stand per 1/1

4.380

3.975

3.035

2.321

1.912

Toevoegingen

13.073

13.417

13.980

14.720

15.086

Onttrekkingen

-13.478

-14.357

-14.695

-15.130

-14.966

Stand per 31/12

3.975

3.035

2.321

1.912

2.031

Doorrekening Spaar/egalisatie voorziening riolering (BV4024)

2017

2018

2019

2020

2021

Stand per 1/1

2.844

3.017

2.660

2.321

1.912

Opbrengst rioolheffing

11.231

11.545

11.865

12.192

12.534

Overige baten

15

15

15

16

16

Totaal lasten

-11.073

-11.917

-12.220

-12.617

-12.431

Stand per 31/12

3.017

2.660

2.321

1.912

2.031

Doorrekening Voorziening groot onderh. pompen en gemalen (BV402401)

2017

2018

2019

2020

2021

Stand per 1/1

0

0

0

0

0

Toevoegingen

72

73

74

74

74

Onttrekkingen

-72

-73

-74

-74

-74

Stand per 31/12

0

0

0

0

0

Doorrekening Voorziening verv. pompen en gemalen (BV402402)

2017

2018

2019

2020

2021

Stand per 1/1

Toevoegingen

169

170

172

173

173

Onttrekkingen

-169

-170

-172

-173

-173

Stand per 31/12

0

0

0

0

0

Doorrekening Voorziening groot onderh. Riolen (BV402403)

2017

2018

2019

2020

2021

Stand per 1/1

1.536

958

375

0

0

Toevoegingen

0

0

212

593

592

Onttrekkingen

-578

-583

-587

-593

-593

Stand per 31/12

958

375

0

0

0

Doorrekening Voorziening Vervanging riolen (BV402404)

2017

2018

2019

2020

2021

Stand per 1/1

Toevoegingen

386

388

391

395

395

Onttrekkingen

-386

-388

-391

-395

-395

Stand per 31/12

0

0

0

0

0

Doorrekening Voorziening Klimaatadaptatie (BV402405)

2017

2018

2019

2020

2021

Stand per 1/1

0

0

0

0

0

Toevoegingen

1.200

1.226

1.252

1.277

1.302

Onttrekkingen

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

Onttrekkingen t.b.v. kapitaallasten

-26

-52

-77

-102

Stand per 31/12

0

0

0

0

0