Investeringen en Projecten

Verduurzaming vastgoed
In 2016 heeft besluitvorming plaatsgevonden over het project duurzaamheid. Door de Raad is inmiddels een krediet van totaal € 9,5 mio beschikbaar gesteld. In 2016/2017 zijn de eerste maatregelen uitgevoerd, in 2018 en 2019 zal het merendeel van de overige maatregelen worden uitgevoerd.

Werkgebouw Noord
In 2017 heeft de Raad ingestemd met het programma van eisen en het benodigde krediet (€ 7 miljoen). In 2018 zal de feitelijke realisatie plaatsvinden.

Parkeergarage Anklaar
De parkeergarage Anklaar zal na realisatie door ontwikkelaar turnkey in eigendom wordt overgedragen aan de gemeente (i.c. Vastgoedbedrijf). Naar verwachting zal dit in 2019 plaatsvinden. Contractondertekening met bijbehorend raadskrediet zal eind 2017 aan de orde zijn.

Huis van de Stad
In 2017 wordt binnen dit concernproject gewerkt aan het definitief ontwerp en aanbesteding, waarna in 2018 zal worden gestart worden met de uitvoering. In 2020 dient de renovatie voltooid te zijn. Budget en verantwoording vindt plaats vanuit het concern.

Cultuurkwartier (Huis van Schoone Kunsten en CODA)
In 2017 wordt gewerkt aan het plan met maatregelen die nodig zijn voor het verbeteren van het Cultuurkwartier worden uitgevoerd. Hiervoor is een krediet beschikbaar van € 1,5 miljoen. In 2018 vindt dan de realisatie plaats.

Sporthal Zuiderpark
Er wordt gewerkt aan een scenariostudie voor de toekomst van de sporthal; sloop, verkoop of renovatie. In 2017 leggen wij een scenario-voorstel aan u voor.

Sportvelden en kleedaccommodaties
Een aantal kleedaccommodaties nadert het einde van haar technische levensduur. Dit geldt tevens voor een aantal sportvelden. In 2017-2018 zal voor enkele accommodaties een renovatieplan c.q. actueel onderhoudsplan worden opgesteld.

Landgoederen
Momenteel wordt gewerkt aan een toekomstplan voor ons landgoed Woudhuis in samenspraak met een aantal partijen welke geïnteresseerd zijn in een integraal sociaal maatschappelijke exploitatie. Afhankelijk van de uitkomst zal – gedeeltelijke - renovatie gaan plaatsvinden en een MJOP worden opgesteld. In 2018 wordt hier meer duidelijkheid verwacht. Voor Loenermark en Orderbos worden de erfpachtcontracten herzien en marktconform gesteld.

Wettelijke bepalingen brandveiligheid
In navolging van het inzichtelijk maken van de maatregelen die nodig zijn in kader van de wettelijke bepalingen brandveiligheid oor het stadhuis, wordt ook voor het overige deel van de portefeuille een projectplan gemaakt met te nemen maatregelen in kader van de wettelijke bepalingen brandveiligheid. In dit projectplan zullen de inhoudelijke maatregelen en de bijbehorende financiële consequenties worden benoemd en zo veel mogelijk meegenomen in het spoor van onze vigerende MJOP’s.

Asbestsanering
In kader van de wettelijke bepalingen asbestsanering wordt in 2017 gestart met een inventarisatie van maatregelen die noodzakelijk zijn voor deze veranderende wet- en regelgeving, en in kader van beheersen van risico en veiligheidsaspecten. De uitvoering dient uiterlijk 2024 voltooid te zijn.