Ambitie van het programma

Binnen het programma Jeugd en Onderwijs streven we na dat alle kinderen, jeugdigen en jongeren in veiligheid en geborgenheid kunnen opgroeien en de kans krijgen om maximaal mee te doen in de samenleving. Dat begint bijvoorbeeld al rond de geboorte van een kind waarbij ons Centrum voor Jeugd & Gezin (CJG) voor (toekomstige) ouders en kinderen met raad en daad klaar staat. We faciliteren door de kansen voor een goede start in het onderwijs te optimaliseren (via bijvoorbeeld ons beleid met betrekking tot onderwijsachterstanden en passend onderwijs). We voorzien het onderwijs van goede huisvesting en maken waar nodig vervoer van en naar de school mogelijk. Waar iemand verzuimt of dreigt uit te vallen, vangen onze leerplichtambtenaren of RMC-ers de jongere op, met als doel dat hij of zij een startkwalificatie en een passend toekomstperspectief krijgt.

We hebben algemene voorzieningen en individuele jeugdhulp beschikbaar wanneer een jeugdige meer zorg nodig heeft dan het gezin, de omgeving en de school kunnen bieden. Dit doen we vanuit het uitgangspunt dat we iemand in staat stellen zo goed mogelijk zelf regie te nemen. We werken aan de versterking van onze regierol op zorg, vanuit het principe van 1 gezin, 1 plan met inachtneming van privacyvereisten. Daarbij zetten we het hele systeem rondom de jongere in. Het CJG vormt een spil in ons beleid, maar werkt uiteraard in samenwerking met andere partijen zoals het Sociaal Wijk Team (SWT), het Wmo-loket en Veilig Thuis.

Het is daarbij belangrijk dat de samenhang tussen onderwijs, kinderopvang, jeugdzorg en gemeente steviger wordt, met een goede aansluiting op de arbeidsmarkt. Onze gezamenlijke ambitie is om een veilig klimaat te realiseren waarin onze jeugd die ondersteuning krijgt die nodig is om hem of haar optimale kansen te geven in onze maatschappij. Dat past in de strategische doelstelling van de gemeente Apeldoorn om te groeien als comfortabele gezinsstad.

In 2018 stuurt de raad via de kaders uit de Meerjarenagenda Educatie 2015 en de Transformatieagenda Jeugd 2016:

 • De Meerjarenagenda Educatie is als structurele werkagenda aangenomen door een gezamenlijk akkoord van de onderwijspartners en de gemeente. Thema's zoals gelijke kansen voor alle kinderen ongeacht de opleiding en afkomst van hun ouders en vernieuwing van onderwijshuisvesting in tijden van krimp staan centraal in de agenda voor 2018;
 • In de Transformatieagenda Jeugd (steronderwerp 5.1 Transformatie agenda - project InHuis) is uitgewerkt hoe wij de noodzakelijke veranderingen in de jeugdzorg aanvliegen. Door te investeren in preventie (via bijvoorbeeld het CJG en de SWT’s) bereiken we in de toekomst een verschuiving van intensieve (dure) naar preventieve (goedkopere) hulpverlening. Ook in 2018 willen we meer investeren in preventie. Dit geven we weer in de “speerpunten van beleid”. Daarnaast hebben we te maken met organisaties in ontwikkeling (CJG, Veilig Thuis, etc) waarbij de 'kost voor de baat uit gaat';
 • We financieren dit alles uit de middelen binnen het programma Jeugd en Onderwijs. We monitoren de uitgaven periodiek, ook al omdat een groot deel van de activiteiten binnen dit programma een open einde karakter heeft.

Speerpunten van beleid

 • Actief inzetten op verschuiving van individuele (maatwerk) voorzieningen naar lichtere vormen van hulp door de uitwerking van het ambulante werk van CJG4kracht als algemene voorziening, door het programma InHuis (steungezinnen, pleegzorg en gezinshuizen) en ondersteuning van de huisartsen (door het organiseren van spreekuren vanuit het CJG);
 • Het werken aan integrale en kwalitatief goede Jeugdgezondheidszorg na de inbedding bij het CJG in 2017. Verhogen van de kwaliteit is een must vanwege de resultaten van de inspectie in 2017;
 • Goed laten functioneren van Veilig Thuis als het regionale advies- en meldpunt voor kindermishandeling en huiselijk geweld in de regio Noord- en Oost Gelderland. Vanwege het inspectierapport uit 2017 is verbetering van de werkprocessen noodzakelijk;
 • Het voorbereiden van de inkoop per 2019 van de diverse vormen van jeugdhulp, Wmo en MO/BW in nauwe samenhang met participatie en onderwijs;
 • Het versterken van de kwaliteit van passend onderwijs door te investeren in deskundigheid en de aanwezigheid van zorgprofessionals op en bij scholen;
 • Het realiseren van een sluitende aanpak voor jongeren waarbij we voor de knelpunten op de grensvlakken van onderwijs, arbeidsmarkt en zorg, concrete oplossingen realiseren en de plannen uit 2017 uitvoeren;
 • Het renoveren/vernieuwen van verouderde schoolgebouwen en daarmee gericht inspelen op het afnemend aantal kinderen en tegelijkertijd mogelijkheden creëren voor integrale kindcentra;
 • Stimuleren van bewegen en sport door structurele inbedding van de JOGG-aanpak (Jongeren op Gezond Gewicht), sportstimulering en de inzet van combinatiefunctionarissen (zie ook programma 7 en 8);
 • Het voorkomen en tegengaan van onderwijsachterstanden door het onderwijsachterstandenbeleid met de daarvoor bestemde middelen te faciliteren;
 • Het bieden aan statushouders en asielzoekers van goede faciliteiten voor onderwijs, jeugdgezondheidszorg en jeugdzorg;
 • Naast de speerpunten van beleid ligt er een nadruk op de uitvoering. Onder meer via jaarlijks zo'n 2.000 interventies vanuit leerplicht, 1.200 interventies vanuit RMC, 550 kinderen/jongeren in vervoer, circa 3.500 kinderen/jongeren in individuele jeugdhulp en daarnaast een groot aantal jongeren die via algemene voorzieningen hun plek vinden of ondersteuning krijgen.

Lasten

€ 74,5 mln.

Baten

€ 6,2 mln.