Wijziging berekening toe te rekenen rente met ingang van 2017
In het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) zijn met ingang van 2017 onder andere wijzigingen ten aanzien van de doorberekening van de rente voorgeschreven. In het verleden waren gemeenten vrij om zelf te bepalen hoe zij de rentekosten in de begroting opnamen. Veelal gebeurde dit middels een vorm van renteomslagpercentage, in onze gemeente hanteerden wij marktconforme rentepercentages. Het nu te hanteren renteomslagpercentage dient op een éénduidige wijze berekend te worden door alle gemeenten, zodat onderlinge vergelijkbaarheid toeneemt en meer aansluit bij de werkelijke rentekosten. Hieronder is het schema opgenomen dat inzicht verschaft tussen de rentekosten en rentedekking binnen de begroting. Dit schema komt uit de nieuwe voorschriften.

Renteschema

Begroting 2018

*1000

a

De externe rentelasten over de korte en lange financiering

€ 12.879,79

b

De externe rentebaten (idem)

-/-

€ 2.663,81

c

Saldo rentelasten en rentebaten

€ 10.215,98

c1

De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend

-/-

€ 3.662,90

c2

De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend

-/-

717,06

c3

De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken (=projectfinanciering), die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend

+/+

717,06

-/-

€ 3.662,90

Aan taakvelden toe te rekenen externe rente

€ 6.553,09

d1

Rente over eigen vermogen

+/+

€ 178,70

d2

Rente over voorzieningen

+/+

€ 2.038,38

Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente

€ 8.770,16

e

De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)

-/-

€ 11.361,97

f

Renteresultaat op taakveld treasury

€ 2.591,81

De aan de taakvelden toegerekende rente is omgeslagen tegen 2%.